Mazmunym iň möhüm SEO jikme-jigi? - Semalt hünärmeniMüşderiler web sahypalarynda ajaýyp mazmuny bar bolsa-da, web sahypalarynyň näme üçin garaşyşlary ýaly işlemeýändigi bilen gyzyklanyp, ofislerimize girýärler. Bu pursatda, ýüzümize ýylgyryş bilen seredýäris we mazmunyň Gözleg motory optimizasiýasynyň ýeke-täk möhüm bölegi däldigini düşündirýäris. Aslynda, mazmun SEO-nyň tapmasyndaky diňe bir bölek. Gysgaça aýdylanda, uly mazmuna eýe bolmak möhümdir, ýöne şol bir wagtyň özünde hemme zat möhüm däl.

Belki, bir ýerde "mazmun şa däl" diýip eşiden bolsaňyz gerek, bu gaty dogry. Köplenç web sahypalary, SEO-nyň käbir ünsi çekmeli ýeke-täk bölegi ýaly mazmuna ünsi jemleýär. Web sahypaňyzyň mazmunynyň möhümdigini bilip, ajaýyp mazmun döretmek web sahypaňyzy awtomatiki usulda SEO-da ýeňip bilmez, köp sanly traffigi web sahypaňyza çykarar we umumy SEO oýnunda ýeňiş gazanyp bilmez.

Enigma bölegi ýaly, onsuz surat hiç haçan doly däl we diňe bir bölekiň bolmagy henizem sizi doly tapmadan uzaklaşdyrýar. Diňe mazmunyň bolmagy, haýran galdyryjy mazmunyňyzyň gözleg motorlaryna we diňleýjilere görünmejekdigini aňladýar.

Şu wagt aşakdaky ýaly soraglar berip bilersiňiz:

Hil mazmuny artykmaçmy? SEO-nyň beýleki böleklerine ünsi jemlemek üçin hil mazmunyny äsgermezlik edip bilersiňizmi? Garaz, bu soraglara dowam edenimizde jogap bereris.

Hil mazmuny möhümmi?

Ilki bilen ilki bilen, web sahypaňyzda mazmunyňyz pes bolsa akylly bolmaz. SEO tapmasyndaky bir bölek hökmünde bu gaty möhüm eser we ony ýalňyş goýmak tutuş keşbi zaýalaýar.

Tomaşaçylaryňyza isleýän mazmuny bilen üpjün etmezden, SEO tagallalaryňyzyň hiç biri-de uzak wagtlap möhüm bolmaz. Muňa düşünmäge kömek etmek üçin özüňizi Google-da gözlegçi hökmünde göz öňüne getirseňiz gowy bolardy. Bu makalany tapmak üçin Google-dan peýdalanmagyňyz ähtimal. Şonuň üçin açar sözleriňizi girizeniňizden soň, web sahypaňyzda mazmunyň näderejede möhümdigini we bu makalada tapýan başga-da birnäçe maglumatlary öwrenersiňiz diýip umyt edýärsiňiz. Şonuň üçin açar sözleriňizi Google-da gözleg sütünine ýazanyňyzdan soň, SERP-iň 1-nji sahypasyndaky inçe mazmun bilen gutarandygyňyzy göz öňüne getiriň. Bir gezek basanyňyzda, gözleýän eseriňiz däldigine göz ýetirersiňiz, şonuň üçin gitmekden başga alajyňyz ýok. Muny edip bilýän bolsaňyz, başga-da birnäçe okyjynyň hem şeýle etjekdigini bilmelisiňiz.

Gysgaça aýtsak, hiç kim biderek mazmuny okamak, habar býulletenlerine ýazylmak ýa-da önümleriňizi satyn almak üçin galmaz. Soonakyn wagtda Google web sahypaňyza girip, SERP-de has pes iberer. Hawa, diňe uly mazmunyň ýeterlik däldigi hakykat bolsa-da, onsuz tertipleşdirmek gaty kyn boljakdygy hem hakykat.

Hakykat, soňky ýyllarda SEO mazmun marketingi bilen ýakyndan baglanyşdy, sebäbi diňleýjileriňiziň isleýän mazmuny Google-da ýeňiş gazanmaga kömek edýär.

"Dünýä üçin diňe bir adam bolup bilersiňiz, dünýäni aňladyp biljek adama" diýen sözleri eşitdiňizmi? Bu ýerde mazmun üstünlikleriniň syry ýatyr. Mazmunyňyzyň has manyly bolmagy üçin bir ýer saýlamaly, maksatly diňleýjileriňiziň nämäni isleýändigini anyklamaly we çap eden badyňyza çalt sarp etjek mazmuny döretmeli.

Diňe mazmunyňyza bagly bolmazdan traffigiňizi ýokarlandyrmagyň ýollary

Hawa, ajaýyp mazmuna eýe bolmak size köp mukdarda basyp biler we girdejiňizi ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Şeýle-de bolsa, öňe gitmek bilen, Google tarapyndan tapmak isleseňiz, gözleg üçin web sahypaňyzy optimizirlemeli bolarsyňyz.

Üstünlikli SEO strategiýasyna eýe bolmak, diňleýjileriň göwnünden turmak we beýleki SEO strategiýalary bilen birlikde özüne çekiji mazmun ulanmakdan ybaratdyr. Aşakda, üns bermeli SEO-nyň beýleki ugurlaryny size hödürleýäris.

Sahypalaryňyz üçin hil baglanyşyklaryny gazanyň

Tor we aragatnaşyk baglanyşyklary SEO üçin möhümdir. Salgylar Google-a görkezmeler ýa-da görkezijiler bolup, mazmunyňyzyň gymmatlydygyny we degişli ünsi çekmelidigini görkezýär. Indi, diňe birnäçe açar söz üçin reýtingiňizi göz öňüne getireliň, ýöne SERP-iň birinji sahypasyna girip bilmediňiz. Web sahypaňyzda berk mazmun bilen, başga bir zadyň problemadygy äşgär bolýar we SERP-de pozisiýaňyzy ýokarlandyrmak üçin has köp baglanyşyk gazanmagy göz öňünde tutuň.

Baglanyşyk gazanmak, olaryň gaty kyn slaýdy, ýöne hil baglanyşyklaryny gurmagyň üç usuly bar:
Baglanyşmak üçin täze bolsaňyz, baglanyşyk gazanmagyň nähili kyn bolup biljekdigi barada size duýduryş bersek akylly bolardy. Üstünligiň açary ýüz öwürmek däl. Mazmunyňyzyň hili näçe gowy bolsa, peýdaly baglanyşyklary ösdürmek mümkinçiligi şonça-da ýokarydyr. Has giňişleýin maglumat üçin göz aýlaň Semalt baglanyşyk binasy barada has köp makalalar üçin.

Mazmunyňyzy täzeläň

Blog açmak isleýändigiňizi göz öňüne getiriň, ýöne bilmeýärsiňiz, şonuň üçin Google-da blog açmagyň ýollaryny gözleýärsiňiz we iki sany ajaýyp makalaňyz bar, ýöne haýsysyny okamalydygyňyz hakda pikir edýärsiňiz. Mowzuklaryň biri 2010-njy ýylda, beýlekisi bolsa birnäçe hepde öň ýazylypdy. Indichli görkezijiler boýunça has täzesini basyp okamak has ähtimal.

Bu karara, makalanyň soňky ýa-da täzelenenligi täsir etdi, sebäbi blog ýazmagyň düzgünleriniň 2010-njy ýyldan bäri üýtgändigine bilgeşleýin ynanýarys we takyk we ygtybarly maslahat isleýäris. Mazmunyň senesi siziň üçin möhümdigi sebäpli, her bir gowy pikirlenýän internet ulanyjysy üçin möhümdir.

Hawa, ähli mazmun belli bir wagtdan soň täzelenmegi ýa-da täzeden ýazylmagyny talap etmeýär. Mysal üçin, taryhy wakalar baradaky makala tiz wagtdan üýtgemeli däl ýa-da täze faktlaryň tapylmagyny kabul etmeli däl.

Täzelikler we häzirki wakalar hakda ýazmasaňyz, Google-yň size jeza berjekdigi belli däl. Şeýle ýagdaýlarda Google iň soňky bölekleri barlaýar we SERP-de birinji ýerde durýar. Makalanyňyzyň wagty we ýaşy siziň reýtingiňize näderejede täsir edýär, mazmunyň görnüşine esaslanýar. Umumy bellikde, hemişe gök öwüsýän mazmunyňyzy täze saklamak üçin bir gezek täzelemeli.

Sahypaňyzy indekslemek üçin Google-dan alyň

Indeksirlemek we tertipleşdirmek iki dürli zat. Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, indeksirlemek ýaryşa gatnaşandygyňyzy, reýting bolsa ýaryşda ýeňiji bolandygyňyzy aňladýar. Emma ýeňiş gazanmak üçin ilki bilen görkezmeli. Soňra mesele indekslenýär.

Sahypaňyzyň we sahypaňyzdaky sahypalaryň sanynyň indekslenendigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin Google-yň gözleg konsolyna giriň we indi başlamak basyň. Domeniňizi ýa-da URL prefiksiňizi degişli meýdana göçüriň. Sahypanyň eýesidigiňizi tassyklamagyňyz haýyş edilende, görkezmelere eýeriň we dowamyny basyň. Google-yň URL-ni barlamagyna garaşyň we soňra "haýyş indeksirlemesini" basyň. Her gezek täze mazmuny çap edeniňizde, indekslenendigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin haýyş indeksleme düwmesine basyp bilersiňiz.

SEO şasynyň mazmuny ýalanmy?

Bu soraga göni jogap ýok. Aslynda mazmun SEO-nyň şasy däl. Gözleg motorlarynda agdyklyk etmek üçin mazmunyňyz şeýle bolmaly:

Netije

Bir ýere jemlenen köp sanly kiçijik bölekleri we bölekleri haýran galdyrýar ajaýyp SEO web sahypasyny dörediň. Hawa, mazmun SEO-nyň käbir beýleki elementlerinden has jedelli; Şeýle-de bolsa, web sahypaňyza we mazmun derejäňize we SEO-da agdyklyk etmek üçin tehniki SEO, dogry web sahypasy dizaýny, ajaýyp mazmun marketing strategiýasy we beýleki goşmaçalar gerek bolar.

Bu maslahatlary ulanmak bilen, mazmun ýazmak endikleriňiz, şeýle hem web sahypasynyň umumy öndürijiligi ýokarlanar. Bu, diňleýjileriňiz, Google ýaly, web sahypaňyzy has ygtybarly maglumat çeşmesi hasaplar we has gowy dereje alarsyňyz.

Hil web mazmunyny ýazmaga ýa-da SEO-nyň beýleki taraplaryny özbaşdak durmuşa geçirmäge synanyşanyňyzda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz öýdýärsiňizmi? Biz size kömek etmek üçin geldik. Şu gün “Semalt” -y işe almak bilen, tejribeli hünärmenler toparymyzyň kömegi bilen web sahypaňyzy has giň mümkinçiliklere açýarsyňyz, web sahypaňyz diňe SEO agdyklyk etmeginde däl, eýsem umumy funksiýalarynda-da gowulaşar.

Hyzmatlarymyzy hödürlemekden hoşal we sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Sahypamyza aýlanyp görüň we anyklamak üçin işgärlerimiz bilen gürleşiň ýa-da haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz. Şu gün bize baryp görüň we onlaýn gatnaşygyňyzy ösdürmäge we internetde agdyklyk etmäge kömek edeliň.